04 Grudzień 2021

Wzmocnienie roli kuratora oświaty

Wzmocnienie roli kuratora oświaty

Ustawa mówiąca m.in. o wzmocnieniu roli kuratora oświaty została przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?

Ustawa ma na celu wzmocnienie roli kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Ma to wpłynąć na poprawienie jakości edukacji oraz warunków rozwoju uczniów. Zmiany wprowadzone zostają po licznych sygnałach od kuratorów oświaty, rodziców, nauczycieli oraz związków zawodowych.

Co się zmieni?

  • Zgodnie z ustawą osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, która nie jest nauczycielem lub ma pełnić funkcję dyrektora krócej niż 5 lat szkolnych, będzie musiała uzyskać pozytywną opinię kuratora.
  • Zwiększona zostanie (z 3 do 5) liczba przedstawicieli kuratora w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
  • Dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły oraz konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji na terenie szkoły lub placówki.
  • Wprowadzono także przepis zobowiązujący dyrektora szkoły lub placówki do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sytuacji zawieszenia zajęć z powodu wystąpienia na danym terenie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

To tylko niektóre z wprowadzonych zmian. Nowe przepisy w większości wejdą w życiu po 14 dniach od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzmocnienie-roli-kuratora-oswiaty--projekt-ustawy-przyjety-przez-rade-ministrow

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka